Vetenskap om fettsyraprofiltest

Fettsyror

  • En fettsyra är en molekyl som består av en kedja av kolatomer med väteatomer bundna till den och med en syreatom och en hydroxylgrupp ansluten till kolatomen i slutet av kolatomkedjan.
  • Kolatomen med en syreatom och en hydroxylgrupp kopplad till den kallas Omega, Ω den sista bokstaven i det grekiska alfabetet.
  • Fettsyror kan vara mättade eller omättade.
  • I fettsyror som är mättade är alla kolatomer utom Omega bundna till två väteatomer, så varje atom har ett maximalt antal andra atomer fästa vid sig.
  • Omättade fettsyror har en eller flera av kolatomerna en dubbelbindning till nästa kolatom i kedjan. Det betyder att de har färre väteatomer bundna till sig och kallas därför omättade, eftersom kolatomen inte har fyllt alla bindningsställen med andra atomer.
  • Om molekylen har en dubbelbindning kallas den enkelomättad, om den har två eller flera kallas den dubbel eller fleromättad.
  • En Omega-fettsyra är en enkelomättad eller fleromättad fettsyra.
  • Omega-talet beskriver hur många kolatomer från Omega-atomen den första dubbelbindningen är. Omega 3-fettsyror har alltså den första dubbelbindningen tre atomer från Omega-atomen.

HS-Omega-3 Index indikerar mängden EPA+DHA med laboratoriets korrigeringsmodell. Metoden är strikt standardiserad och patentsökt.

Laboratoriet är det enda i Europa som arbetar enligt DIN ISO 15189.
Tre gånger om året genomför laboratoriet korsanalyser med två systerlaboratorier i USA och Sydkorea för att kontrollera att instrumenten ger tillförlitliga och konsekventa värden.

HS-Omega-3-indexet påverkas av flera faktorer:

Omega-3 konsumtion, ålder, kön, diabetes, gener, Body Mass Index, etc.

På grund av dessa faktorer är det inte så enkelt som att bara titta på kost eller fiskkonsumtion.

Vanligtvis ökar Omega-3 Indexet parallellt med ökat intag av EPA och DHA.

I Tyskland är medelvärdet för HS-Omega-3-indexet 6,14 %.

Studier visar att man vid 8 % uppnår stora hälsovinster framför allt vad gäller hjärt- och kärlhälsa.

I en studie med 1000 testade friska personer som inte tog Omega-3-tillskott, hade mindre än 20% HS-Omega-3 Index-värden över 8%.

Minskad dödlighet vid plötslig hjärtdöd med högre HS-Omega-3 Index
Minskad dödlighet vid plötslig hjärtdöd med högt Omega-3-index.

Hälsoeffekten för hjärta och blodkärl börjar vid ett värde under 5

Optimal hälsoeffekt vid värde mellan 1 och 2,5

Höga värden = stor obalans mellan Omega-6 och Omega-3

Höga värden gynnar pro-inflammatoriska processer i hela kroppen, så kallad dold inflammation

Balans mellan Omega-6 och Omega-3 = balans mellan pro-inflammatoriska och antiinflammatoriska processer

Relationen mellan Omega-6 och Omega-3 tros ha varit 1:1 genom tusentals generationer.

På bara 100 år har denna balans mellan Omega-6 och Omega-3 förändrats kraftigt av den förändring som den moderna livsmedelsproduktionen åstadkommer. Konsumtionen av Omega-6-rika livsmedel har ökat kraftigt, särskilt under de senaste 50-60 åren, vilket idag återspeglas i våra celler.

Idag är förhållandet ofta 15:1 på grund av vår moderna kost. Idag är hjärnan det enda organ i kroppen som fortfarande lyckas bibehålla ett Omega-6/Omega-3-förhållande på 1:1.

Studie av en av de ledande forskarna inom forskning om sambandet mellan Omega-6 och Omega-3, Dr. Artemis Simopoulos: The Importance of the Omega-6/Omega-3 Fatty Acid Ratio in Cardiovascular Disease and Other Chronic Diseases.

Från 1:1 till 15:1 på 100 år med modern kost 🙁

Från 15:1 till 3:1 på 100 dagar med ArcticMed 🙂

Observera att vi inte ställer någon diagnos, utan endast visar dina fettsyravärden som jämförs med en modellperson.

Mättade fettsyror

Mättat fett har traditionellt haft ett mycket dåligt rykte, fortfarande 2002 uttryckte ett antal experter från Världshälsoorganisationen (WHO) att det fanns övertygande bevis för att konsumtion av palmitinsyra ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar lika mycket som transfetter.[ 1]

Men forskarvärldens syn på mättat fett har förändrats under de senaste åren och nyare forskning säger att mättade fettsyror i kosten inte nödvändigtvis är skadliga, även om vissa höjer LDL-kolesterolnivåerna[2], [3].